Adidas ปิดแผนกฮาร์ดแวร์ภายในแล้ว

Adidas พัฒนาอุปกรณ์สวมใส่ติดตามเก็บข้อมูลฟิตเนสในชื่อ miCoach หลายรุ่นด้วยกัน ต่อมาก็หยุดออกรุ่นใหม่ไป ล่าสุดมีรายงานว่า Adidas ได้ปิดแผนกฮาร์ดแวร์ภายในแล้ว โดยจะเปลี่ยนไปเน้นที่ซอฟตแวร์ เช่นแอพ Adidas หรือ Rustastic และการเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทเพื่อพัฒนาผลิภัณฑ์ร่วมกันแทน