HERE ประกาศดึงข้อมูลเซ็นเซอร์จากรถยนต์หลายแบรนด์ เพื่อพัฒนาเป็นบริการใหม่

HERE บริษัทแผนที่ประกาศดึงข้อมูลเซ็นเซอร์จากรถยนต์หลายแบรนด์ เบื้องต้นจะดึงจาก Audi, BMW, Mercedes-Benz ซึ่งทั้ง 3 รายนี้เป็นเจ้าของ HERE นั่นเอง ในส่วนข้อมูลเซ็นเซอร์ที่ดึงมานั้น HERE จะนำมาพัฒนาเป็นบริการแบบใหม่ดังนี้

  • HERE Real-Time Traffic บริการข้อมูลสภาพจราจรแบบเรียลไทม์
  • HERE Hazard Warnings บริการแจ้งเตือนอุบัติเหตุและอันตรายบนท้องถนน
  • HERE Road Signs บริการอ่านข้อมูลจากป้ายริมถนน
  • HERE On-Street Parking บริการสำรวจที่จอดรถริมถนนว่าตรงไหนว่างบ้าง โดยใช้ภาพจากกล้องวิดีโอของรถยนต์ บวกกับเซ็นเซอร์ช่วยจอดรถ